Tamiya

Toyota 88C

Toyota 88C

Toyota 88C

Toyota 88C

Decals: Tamiya, Fahrwerk: MSR DTSW, Karo: Tamiya